Skip to main content

Phụ tùng sản xuất ăng ten Không gian vệ tinh Antenna

phu-tung-san-xuat-ang-ten-khong-gian-ve-tinh-antenna-1

Bắt một ăng-ten vệ tinh không gian nhạy cảm để vận hành tối ưu có nghĩa là kêu gọi sản xuất  để cứu hộ. Theo Terence Oh, Phó Chủ Tịch (Châu Á Thái Bình Dương), EOS Singapore.

(more…)