Skip to main content

Ứng dụng công nghệ in 3D bằng phương pháp FDM (Fused Deposition Modeling)

Công nghệ in 3D bằng phương pháp FDM (Fused Deposition Modeling) được phát triển bởi Scott Crump, và  thương mại hóa từ năm 1991. Trong những năm qua nhu cầu cho các bộ phận,  mô hình chức năng liên tục phát triển và công nghệ Fused Deposition Modeling rất phù hợp với tất cả các yêu cầu ngày nay. (more…)

Công nghệ tạo mẫu nhanh – Rapid Prototyping -快速原型

Công nghệ tạo mẫu nhanh (Rapid Prototyping – RP -快速原型) được ứng dụng nhiều trong công nghiệp và chứng tỏ ưu thế vượt trội trong quá trình tạo mẫu vật lý để nghiên cứu trước khi chế tạo sản phẩm. (more…)