Skip to main content

Các công nghệ tạo mẫu nhanh – Rapid Prototyping stype -快速原型スタイル

Trên thế giới hiện nay có khoảng hơn 30 công nghệ chế tạo mẫu nhanh đang được sử dụng và thương mại hoá. Trong đó, nhiều công nghệ có những đặc điểm chung về vật liệu sử dụng, nguồn năng lượng, phương pháp tạo mẫu. Có thể phân chia các công nghệ tạo mẫu nhanh theo các đặc điểm trên, song cách phân loại này có ba nhóm công nghệ tạo mẫu nhanh chủ yếu: công nghệ sử dụng vật liệu dạng bột, công nghệ sử dụng vật liệu dạng lỏng, công nghệ sử dụng vật liệu dạng rắn. (more…)