Skip to main content

Công nghệ tạo mẫu nhanh – Rapid Prototyping -快速原型

Công nghệ tạo mẫu nhanh (Rapid Prototyping – RP -快速原型) được ứng dụng nhiều trong công nghiệp và chứng tỏ ưu thế vượt trội trong quá trình tạo mẫu vật lý để nghiên cứu trước khi chế tạo sản phẩm. (more…)