Skip to main content

Dung sai cơ bản trong tiêu chuẩn Nhật Bản JIS(基本交差)

dung-sai-co-ban-trong-tieu-chuan-nhat-ban

Căn cứ theo tiêu chuẩn JIS Nhật Bản về dung sai trục và lỗ, ta có được các dung sai ứng cới các cấp độ khác nhau. Dung sai này được gọi là dung sai cơ bản (基本交差) ký hiệu là IT(International Tolerance). Tiêu chuẩn dung sai cơ bản JIS có 18 cấp độ sắp xếp tương ứng  sắp xếp từ nhỏ đến lớn. Bảng sau là một phần của tiêu chuẩn này.

(more…)