Skip to main content

Tìm hiểu về giới hạn cho phép của kích thước (寸法の許容限界)

tim-hieu-ve-gioi-han-cho-phep-cua-kich-thuoc-1

Khi gia công các chi tiết, ví dụ gia công Mizo có bề rộng là 10mm theo bản vẽ, nhưng kết quả sau khi gia công có thể là 10.02mm hoặc 9.95mm. Lý do là công cụ, máy móc và phương pháp gá đặt gia công có sự sai lệch không hoàn toàn chính xác. (more…)