Skip to main content

Các dạng gia công trên máy Mazak bằng chương trình Mazatrol

I. Các dạng gia công trên máy Mazak bằng chương trình Mazatrol
(Dùng để chọn loại gia công trong việc viết chương trình)

cac-dang-gia-cong-tren-may-mazak-bang-chuong-trinh-mazatrol-1

1. Gia công điểm trên máy Mazak

cac-dang-gia-cong-tren-may-mazak-bang-chuong-trinh-mazatrol-2

Bảng: 12 biên dạng gia công điểm

cac-dang-gia-cong-tren-may-mazak-bang-chuong-trinh-mazatrol-3

Các chế độ điểm trong khoan

2. Gia công đường

cac-dang-gia-cong-tren-may-mazak-bang-chuong-trinh-mazatrol-4

3. Gia công mặt

cac-dang-gia-cong-tren-may-mazak-bang-chuong-trinh-mazatrol-5

Bảng: Các biên dạng gia công mặt

 

cac-dang-gia-cong-tren-may-mazak-bang-chuong-trinh-mazatrol-6

Nguồn:http://cnc3s.com/