Skip to main content

Cách kiểm tra kích thước sau gia công bằng Pin (Calip, dưỡng)(チェック)

cach-kiem-tra-kich-thuoc-sau-gia-cong-bang-pin-3

Quản lý chất lượng đã trở thành một bộ phận quan trọng trong quy trình sản xuất ngày nay. Việc đảm bảo sản phẩm sản xuất đúng như ý tưởng của người thiết kế và đạt được các kích thước theo yêu cầu kỹ thuật là một thách thức của cả quy trình sản xuất.

(more…)