Skip to main content

Xi mạ ( メッキ ) – trong cơ khí chính xác ( 精密加工 )

Sơ lược về các loại xi mạ

( メッキの書類一覧 )

Xử lý bề mặt bằng phương pháp xi mạ ( メッキの処理 ) có rất nhiều chủng loại, trong bài viết này tôi xin đề cập đến những chủng loại xi mạ điển hình thường sử dụng softproductkey trong gia công cơ khí chính xác.

(more…)