Skip to main content

Tuổi của các vật liệu mới:Tương lai là gì?

Trong suốt lịch sử, vật liệu và tiến bộ trong công nghệ vật chất đã ảnh hưởng đến nhân loại. Bây giờ chúng ta có thể đang trên bờ vực của sự thay đổi tiếp theo trong loại công nghệ này, cho phép các sản phẩm và chức năng chúng tôi không bao giờ tin tưởng có thể. Đóng góp bởi Sandvik Coromant

(more…)