Skip to main content

Công nghệ tạo mẫu nhanh FDM (Fused Deposition Modeling)

Công nghệ tạo mẫu nhanh FDM sử dụng đầu ép phun được điều khiển CNC làm vật liệu dạng sợi bị chảy dẻo và đùn ra để tạo nên một mặt cắt của mẫu. (more…)