Skip to main content

Ngành cơ khí vẫn đang ở vị trí thấp

(HQ Online)- Là ngành kinh tế then chốt, nhưng sau gần 15 năm triển khai thực hiện Quyết định 186/2002/QĐ-TTG chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam giai đoạn 2001- 2010 (xét đến năm 2020), ngành cơ khí Việt Nam đã không đạt được nhiều mục tiêu đề ra.

(more…)