Skip to main content

Các ký hiệu và ý nghĩa các loại dung sai hình học trong tiêu chuẩn JIS (幾何公差の種類と 記号)

Chúng ta dã quá quen thuộc về dung sai kích thuớc, hay dộ chính xác về kích thuớc, tuy nhiên dể  quyết dịnh hình dáng của vật thể thì dộ chính xác về kích thuớc và dộ chính xác về hình học (dung sai hình học) là rất cần thiết. Vậy thì dung sai hình học chính là dộ lớn biến dạng hay là sự chênh lệch xét từ hình dáng tư thế, vị trí có tính chất hình học.

Theo tiêu chuẩn JIS có tất cả 19 loại dung sai hình học duợc dịnh nghia trong bảng sau theo tiêu chuẩn (JIS B 0021 :1998, JIS B 0621 : 1984 による

dung-sai-hinh-hoc-trong-tieu-chuan-jis-1

dung-sai-hinh-hoc-trong-tieu-chuan-jis-2

dung-sai-hinh-hoc-trong-tieu-chuan-jis-3

a) Dung sai tuong ứng với dối tuợng duợc chỉ bởi mui tên (trên bản vẽ gia công).

dung-sai-hinh-hoc-trong-tieu-chuan-jis-4

b) Dung sai nhiều dối tuợng so sánh.

dung-sai-hinh-hoc-trong-tieu-chuan-jis-5

Một bề mặt, một duờng…  có thể yêu cầu dung sai hình học với nhiều dối tuợng bề mặt chuẩn khác nhau. Ví dụ trên, yêu cầu phần này phải song song với mặt A 0.02mm. Vuông góc mặt B 0.01mm.

Nguồn: http://cnc3s.com/