Skip to main content

Gia công chính xác – Dung sai gia công JIS B 0405

Tại công ty CNC 3S chi tiết cơ khí được gia công cơ khí chính xác theo dung sai tiêu chuẩn: JIS B 0405.

  1. Dung sai chiều dài (長さ)
Phân loại kích thước (呼ぶ寸法んの区分) Dung sai cho phép (許公差)
Vượt quá (を超え) Trở xuống (以下)
0.5 6 ±0.1
6 30 ±0.2
30 120 ±0.3
120 400 ±0.5
400 1000 ±0.8
1000 2000 ±1.2
2000 4000 ±2.0
4000 8000 ±3.0
8000 12000 ±4.0

 

  1. Dung sai đường kính lỗ khoan (キリ穴直径の許公差)
Phân loại kích thước (呼ぶ寸法んの区分) Dung sai cho phép (許公差)
Vượt quá (を超え) Trở xuống (以下)
1 3 -0.1~+0.2
3 6 -0.1~+0.3
6 30 -0.15~+0.4
30 75 -0.15~+0.5

 

  1. Dung sai độ sâu lỗ khoan (キリ穴深さの許公差)
Phân loại kích thước (呼ぶ寸法んの区分) Dung sai cho phép (許公差)
Vượt quá (を超え) Trở xuống (以下)
20 ±0.5
20 305 ±1.0