Skip to main content

8 Biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế khi gia công CNC

Hiệu quả kinh tế khi gia công chi tiết trên máy CNC là chỉ tiêu quan trọng để xác định sự cần thiết sử dụng máy CNC trong quá trình công nghệ và phạm vi ứng dụng của nó.

Các máy gia công CNC có giá rất cao so với các máy thông thường, vì vậy hiệu quả sử dụng của chúng phải được thể hiện ở năng suất lao động, độ chính xác,  hệ số chất tải và khả năng sử dụng các chương trình đã được lập trình sẵn.

8-bien-phap-gop-phan-nang-cao-hieu-qua-kinh-te-khi-gia-cong-cnc

Kinh nghiêm gia công CNC cho phép xác định phương hướng và biện pháp nâng cao hiệu quả gia công. Sau đây là các phương hướng đó:

1.Tự động hóa lập trình nhằm giảm chi phí và tối ưu hóa quá trình gia công CNC.

2.Điều khiển các máy bằng máy vi tính.

3.Điều khiển thích nghi các máy gia công CNC.

4.Mở rộng phạm vi công nghệ của các máy CNC.

5.Hoàn thiện cơ cấu truy cập thông tin và cơ cấu điều khiển rút gọn của máy CNC.

6.Trang bị cho các máy CNC cơ cấu tự động cấp phôi và chuyển phôi ra ngoài.

7.Nâng cao độ an toàn của máy CNC.

8.Hoàn thiện phương pháp sủ dụng máy CNC.

Đặc trưng công nghệ của máy CNC đòi hỏi phải đào tạo đội ngũ kỹ sư và kỹ thuật viên, đặc biệt là cán bộ lập trình có đủ trình độ chuyên môn để hoạt động trong lĩnh vực này.

Sử dụng máy CNC không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn có ý nghĩa về mặt xà hội. Trước hết, nó  tạo điều kiện để phát triển một lực lượng lao động có trình độ cao. Các kỹ sư lập trình, thợ điều chỉnh và công nhân đứng máy không ngừng được nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp hiện đại hóa công nghiệp hóa đất nước. Sau nữa việc sử dụng các máy CNC tạo điều kiện để tăng thu nhập kinh tế cho các cán bộ hoạt động trong lĩnh vực này, đồng thời nó cũng là yếu tố quan trọng để tăng GPD cho đất nước.